Zásady ochrany osobních údajů

Nacházíte se na webovém rozhraní www.podporuj.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje společnost Tendocor s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 04353544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 246332 (dále jen „my“ nebo „provozovatel“). Nejsme plátci DPH.

Adresa pro doručování: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@podporuj.cz


Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.


Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.


Ochrana osobních údajů


 1. Co jsou osobní a další údaje?


  1. Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění registračního formuláře. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, rok narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

  2. Další údaje jsou údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jako je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.


 2. Jak využíváme osobní a další údaje?


  1. Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

  2. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

  3. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Registrací na webovém rozhraní souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

  4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.


 3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?


  1. Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 63890.

  2. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  3. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


 4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?


  1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.


 5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?


  1. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

  2. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

  3. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
   • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
   • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  4. Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  5. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  6. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

  7. Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.
Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.


 1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?


  1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

  2. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.


 2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?


  1. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

  2. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není možné zabezpečit, že část provize z nákupu bude přidělena vybrané neziskové organizaci nebo kampani, a nelze tak využívat hlavní funkce webového rozhraní.


 3. Jak Google využívá získaná data?


  1. Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Více informací