Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.podporuj.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje společnost Tendocor s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 04353544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 246332 (dále jen „my“ nebo „provozovatel“). Nejsme plátci DPH.

Adresa pro doručování: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@podporuj.cz


Vezměte, prosíme, na vědomí, že všichni návštěvníci webového rozhraní mají povinnosti řídit se těmito podmínkami užití, které vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní. Registrace a využívání webového rozhraní je zcela bezplatné, a to jak pro uživatele, tak i pro neziskové organizace.


 1. Definice

  1. Dále v těchto podmínkách užití jsou použity níže uvedené pojmy, které mají následující význam:
   • jednotlivec – člověk  s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, který není schopen o sebe pečovat sám bez dodatečné placené péče, a který je jako jednotlivec registrovaný na webovém rozhraní;
   • kampaň – časově omezený výběr finančních prostředků (s předem stanovenou cílovou částkou) na konkrétní věc nebo službu pro neziskové organizace nebo jednotlivce; kampaň může být vytvořena neziskovou organizací nebo jednotlivcem;
   • návštěvník – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba navštěvující webové rozhraní (včetně neziskových organizací, uživatelů, jednotlivců a registrovaných uživatelů);
   • nezisková organizace – spolek, nadace, ústav nebo jiná právnická osoba založená za jiným účelem než dosahování zisku, která je jako nezisková organizace registrovaná na webovém rozhraní;
   • online obchodník – e-shop provozovaný podnikatelem, na který se dostanete prolinkem z našeho webového rozhraní a nákupem v tomto e-shopu přispíváte vybrané neziskové organizaci nebo kampani stanovenou částkou;
   • systém – systém integrovaný do našeho webového rozhraní, který umožňuje přispívat nákupem u vybraných online obchodníků vybraným neziskovým organizacím nebo kampaním;
   • registrovaný uživatel – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba registrovaná na webovém rozhraní;
   • uživatel – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba využívající webové rozhraní.


 2. K čemu slouží webové rozhraní?

  1. Prostřednictvím webového rozhraní přispívají uživatelé neziskovým organizacím nákupem zboží a služeb u online obchodníků zapojených do systému. Registrovaní uživatelé mohou zvolit neziskovou organizaci nebo určitou kampaň, která příspěvek získá. O přidělení financí získaných nákupem neregistrovaného a nepřihlášeného uživatele rozhoduje provozovatel.

  2. Výše příspěvku je stanovena jako určité procento z ceny zakoupeného zboží či služeb (bez DPH a bez nákladů na dopravu), případně může jít o fixní částku. Výši a způsob výpočtu příspěvku určuje online obchodník. Orientační výše příspěvku se zobrazuje u každého produktu. Konečná výše příspěvku se od té orientační může lišit.

  3. Aktuální seznam online obchodníků i neziskových organizací zapojených do našeho systému, včetně podrobnějších informací, naleznete na webovém rozhraní.

  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že provozovatel webového rozhraní není prodejcem zboží ani poskytovatelem služeb prezentovaných na webovém rozhraní. Smluvní vztah související s nákupem na webovém rozhraní online obchodníka vzniká výlučně mezi Vámi a příslušným online obchodníkem.

  5. Provozovatel webového rozhraní neodpovídá za správnost ani aktuálnost údajů v obchodních nabídkách online obchodníků. Kliknutím na obchodní nabídku online obchodníka zahájíte nákup Vámi vybraného zboží v systému tohoto online obchodníka. Nákup u online obchodníka probíhá kompletně na jeho webovém rozhraní a řídí se jeho pravidly včetně všeobecných obchodních podmínek.

  6. Na našem webovém rozhraní můžete rovněž podpořit vybrané neziskové organizace či jednotlivce prostřednictvím kampaní. Podrobnější informace ke způsobu vytvoření kampaně a podpory konkrétní kampaně naleznete v těchto podmínkách užití a na webovém rozhraní. 3. Registrace uživatele

  1. Na webovém rozhraní se můžete registrovat jako uživatel prostřednictvím registračního formuláře. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet a je Vám přiřazeno unikátní identifikační číslo, které slouží k evidenci Vašich nákupů a příspěvků.

  2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  4. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především upravovat údaje o své osobě, sledovat své nákupy a evidenci příspěvků a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

  6. Registrace není pro uživatele povinná. Pokud uživatel není před zahájením nákupu u online obchodníka registrován a přihlášen na našem webovém rozhraní, nemůže určovat, kterou neziskovou organizaci svým nákupem podpoří. 4. Registrace neziskových organizací a jednotlivců

  1. Neziskové organizace, které mají zájem o spolupráci s námi a o zapojení do našeho systému, mohou požádat o registraci prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména název, IČO, sídlo, kontaktní e-mail, popis vykonávané činnosti, číslo transparentního bankovního účtu a kontaktní údaje zástupce společnosti, případně další údaje a informace vyžadované provozovatelem.

  2. Pro úspěšné dokončení procesu registrace jsme oprávněni Vás požádat o předložení listin a dalších informací potvrzujících zejména řádné založení a existenci Vaší neziskové organizace (např. výpis z příslušného veřejného rejstříku), případně jiné skutečnosti, které považujeme za důležité. Veškeré poskytnuté informace jsme oprávněni ověřovat telefonicky, ve veřejných i neveřejných registrech a jakýmikoliv jinými způsoby. Vaši registraci do systému jsme oprávněni odmítnout, a to i bez udání důvodu.

  3. Uživatelský účet neziskové organizace je založen až poté, kdy Vaši registraci schválíme. Registrovaná nezisková organizace je uvedena na našem webovém rozhraní v seznamu neziskových organizací, které lze podpořit nákupem u online obchodníků. Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů, které nám o sobě nezisková organizace poskytne k umístění na webové rozhraní, odpovídá tato nezisková organizace. Při změně jakýchkoliv údajů zadaných při registraci nebo doplněných na naši výzvu je nezisková organizace povinna nás na tuto změnu neprodleně upozornit.

  4. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  5. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady a bez předchozího upozornění zrušit. Vezměte, prosíme, na vědomí, že dále máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady a bez předchozího upozornění zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

  6. Skončení spolupráce z Vaší strany může být provedeno kdykoliv zrušením uživatelského účtu. Pro zrušení účtu nás kontaktujte na naší e-mailové adrese. Provozovatel má právo ukončit Vaši účast v systému kdykoliv i bez udání důvodu. Při skončení spolupráce bude Vaše organizace ze systému odstraněna a uživatelský účet bude zrušen či zablokován. Vyúčtování dosud nevyplacených příspěvků proběhne dle dohody s námi.

  7. Tento článek se přiměřeně vztahuje i na registraci jednotlivců. Jednotlivce může registrovat i jeho zákonný zástupce. V takovém případě zákonný zástupce odpovídá za veškeré vložené údaje i za správu kampaní. 5. Zakládání kampaní

  1. Kampaň může vytvořit nezisková organizace nebo jednotlivec v rozhraní svého uživatelského účtu. Při vytvoření kampaně je nutné zadat všechny požadované informace (zejména časový rozsah kampaně, cílovou částku a podrobný popis účelu kampaně) a také informace, které si od Vás před schválením kampaně vyžádáme.

  2. Každá vytvořená kampaň musí být před uveřejněním na webovém rozhraní schválena provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kampaň neuveřejnit, a to i bez udání důvodu. Na uveřejnění kampaně není právní nárok.

  3. Množství kampaní vytvořených jednou osobou není omezeno, ale aktivní může být vždy pouze 1 kampaň.

  4. Kampaň je vždy časově omezená, platnost kampaně je možné prodloužit (o prodloužení rozhoduje vždy provozovatel). 6. Vyplácení příspěvků

  1. Za účelem výplaty finančních částek, kterými uživatelé přispěli na neziskovou organizaci nebo na kampaň, je potřeba zadat při registraci číslo transparentního bankovního účtu. Vyplácení příspěvků na jiný než transparentní účet není možné.

  2. V případě změny čísla transparentního bankovního účtu jste povinni neprodleně číslo účtu změnit v rámci svého účtu. V opačném případě neodpovídáme za převod všech příspěvků Vaší neziskové organizaci nebo kampani.

  3. Finanční příspěvky z nákupu uživatelů Vám budou vypláceny formou daru při dosažení minimální částky 1.000,- Kč, případně jiné částky, na které se předem domluvíme, a v termínech dle podmínek online obchodníků.

  4. V případě kampaní je finanční příspěvek z kampaně vyplácen formou daru po ukončení kampaně nebo po dosažení cílové částky.

  5. Vezměte na vědomí, že příspěvky nebudou připsány dříve než po uplynutí 30 dnů od uskutečnění nákupu.

  6. Vyplatit lze pouze schválené příspěvky od online obchodníků. Na vyplacení finančního příspěvku nevzniká právní nárok. 7. Ochrana autorských práv

  1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  3. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
   • Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
   • Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
   • Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 8. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  1. Pro správné fungování webového rozhraní (zejména pro přiřazování nákupu u online obchodníka k identifikačnímu číslu uživatele) je nutné mít na Vašem zařízení povolený JavaScript a soubory cookies (podrobnější informace o souborech cookies naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů).

  2. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, zejména online obchodníků a neziskových organizací. Užívání webových stránek třetích subjektů se může řídit podmínkami užití těchto webových stránek.

  3. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  4. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  5. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2016.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Více informací